ხაშურის საკრებულოს აპარატის უფროსის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსი გამოცხადდა

ხაშურის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს აპარატის უფროსის  ვაკანტურითანამდებობების დასაკავებლად  კონკურსის გამოცხადების შესახებ

     „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ საქართველოს ორგანულიკანონის 61 -ე მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ა’’ ქვეპუნქტის, ,,საჯარო სამსახურისშესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის და საქართველოს მთავრობის 2014წლის 18 ივნისის N412 დადგენილების ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“საქართველოს კანონით გათვალისწინებული  კონკურსის ჩატარების წესისდამტკიცების შესახებ, ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის2015 წლის 15 ოქტომბრის N97  ბრძანებით დამტკიცებული “ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მოხელეთა საკვალიფიკაციომოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“  შესაბამისად

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 1.       გამოცხადდეს კონკურსი ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს აპარატის უფროსის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად.
 2.   კონკურსში მონაწილეობა შეიძლება მიიღოს საქართველოსქმედუნარიანმა მოქალაქემ:        ა)რომელიც ფლობს  საქართველოსსახელმწიფო ენას;

 ბ) აქვს უმაღლესი განათლება (მაგისტრი ან მასთან გათანაბრებული პირი);

 გ)ფლობს საოფისე პროგრამებს,  აქვს ინტერნეტის მოხმარების უნარი, ეფექტურიკომუნიკაციის,  შემჭიდროებულ ვადებში მუშაობის და გადაწყვეტილების სწრაფადმიღების უნარი;

 დ)აქვს საჯარო სამსახურში  მუშაობის 3 წლის გამოცდილება;

  ე)„ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობისდასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსისა და ადგილობრივითვითმმართველობის მოხელის ატესტაციის ტესტირების ეტაპების ჩატარებისმეთოდიკის, თემატიკისა და შეფასების კრიტერიუმების დამტკიცების შესახებ“ სსიპსაჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის  2014 წლის 10 სექტემბრის N73/საბრძანებით გათვალისწინებული თემატიკისა და ხაშურის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N22 დადგენილებით დამტკიცებული„ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი“-ს ცოდნა.

 1. კონკურსში მონაწილე კანდიდატს უფლება აქვს გამოცხადებულკონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი წარადგინოს 2015 წლის 21 ოქტომბრიდან 2015 წლის 30  ოქტომბრის  ჩათვლით საჯარო სამსახურისბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით,სადაც   უნდა ატვირთოს  შემდეგი დოკუმენტები:

 ა) განათლების (უმაღლესი განათლების) დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

ბ) „სამოტივაციო წერილის“ ბლოკში სამოტივაციო წერილი.

გ) „დამატებითი დოკუმენტაციის„ ბლოკში პირადობის დამადასტურებელი     მოწმობის ასლი.

დ) სამუშაო გამოცდილების  დამადასტურებელი დოკუმენტი  (შრომის წიგნაკი ანცნობა  სამუშაო ადგილიდან – სტაჟის მითითებით)

 1. კონკურსი ჩატარდეს სამ ეტაპად:

ა)  განცხადების გადარჩევა

ბ ) ტესტირება

გ)  გასაუბრება

 1. კონკურსანტს მოეთხოვება სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროსუფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებით დამტკიცებულიადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობისდასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის თემატიკის ცოდნა და ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის N22 დადგენილებითდამტკიცებული „ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი“-ს ცოდნა.
 2. კონკურსის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი,რომლის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილმოთხოვნებს.
 3. კონკურსის მესამე ეტაპზე დაიშვებიან მხოლოდ ისკანდიდატები, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ტესტირებას  და დააგროვებენ ქულათა საერთო რაოდენობის 65% კერძოდ 60 კითხვიდან არანაკლებ 39 სწორპასუხს;
 4. შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთან დაკავშირება მოხდებამის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტისსაშუალებით;
 5. ტესტირება ჩატარდება საქართველოს იუსტიციის  სამინისტროსსასწავლო ცენტრის მიერ. ტესტირებისა და გასაუბრების თარიღები კონკურსანტებსეცნობებთ დამატებით განაცხადში  მითითებულ ტელეფონისა და ელექრტრონულიფოსტის მეშვეობით.
 6. კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათაუმრავლესობით, განაცხადის წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3თვისა.
 7. საკონკურსო – საატესტაციო და საპრეტენზიო კომისიების მუშაობაწარიმართოს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 ივნისის    №412დადგენილების ,,საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონითგათვალისწინებული  კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“შესაბამისად;
 8. განცხადება კონკურსის ჩატარების შესახებ გამოქვეყნდეს ხაშურისმუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებგვერდზე,  გაზეთ „ხაშურის მოამბე“-ში დაგანთავსდეს ადმნისტრაციული შენობის პირველ სართულზე არსებულსაინფორმაციო დაფაზე;
 9. ხაშურის თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისის მისამართი: ქ. ხაშური,  ტაბიძის ქ. N2,   საკონტაქტოპირი   თამარ გოგალაძე  ტელ: 595 49 09 37;
 10. ბრძანება ძალაში შევიდეს ხელმოწერისთანავე.
 11. ბრძანების გასაჩივრება შესაძლებელია დაინტერესებული პირის მიერ მისი გაცნობის  დღიდან ერთი თვის განმავალობაში სარჩელის წარდგენისგზით ხაშურის  რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: ხაშური, კოსტავას ქ. №15).

   ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი

    გიორგი გურასპაშვილი

———–

წყარო: http://www.khashuri.org.ge/ge/

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!