ხაშურის მუნიციპალიტეტის მოხელეთა ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსი გამოცხადდა

,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლის და ,,საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული  კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2014 წლის 18 ივნისის  №412 დადგენილების  შესაბამისად 2014 წლის 27 ნოემბრიდან ცხადდება კონკურსი  ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის და საკრებულოს აპარატის  მოხელეთა ვაკანტური        თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსში მონაწილეობა შეიძლება მიიღოს  საქართველოს ქმედუნარიანმა მოქალაქემ  18 წლის ასაკიდან, რომელიც ფლობს  საქართველოს სახელმწიფო ენას, აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობის მიმართ წაყენებულ ამ ბრძანების დანართით განსაზღვრულ მოთხოვ­ნებს,

 ა) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;კონკურსში მონაწილე კანდიდატს უფლება აქვს გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განაცხადი წარადგინოს საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით არაუმეტეს ხუთ ვაკანსიაზე, სადაც   უნდა ატვირთოს  შემდეგი დოკუმენტები:

ბ) „სამოტივაციო წერილის“ ბლოკში სამოტივაციო წერილი.

გ) „დამატებითი დოკუმენტაციის „ ბლოკში პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.

დ) სამუშაო გამოცდილების  დამადასტურებელი დოკუმენტი.

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

–         განცხადების გადარჩევა;

–         ტესტირება;

–         გასაუბრება;

ტესტირების ჩატარების მეთოდიკის , თემატიკისა და შეფასების კრიტერიუმების შესახებ კონკურსანტს მოეთხოვება სსიპ საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის N73/სა ბრძანებით დამტკიცებული ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის თემატიკის ცოდნა.

შერჩევის მეორე ეტაპზე გადავა მხოლოდ ის კანდიდატი რომლის განაცხადიც აკმაყოფილებს ვაკანტური თანამდებობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს.

კონკურსის მესამე  ეტაპზე დაიშვებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ტესტირებას ანუ დააგროვებენ ქულათა 55 ან 60 პროცენტს  შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობების მიხედვით.

შემდეგ ეტაპზე გადასულ კანდიდატთან დაკავშირება მოხდება მის მიერ განაცხადში მითითებული ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით.

ტესტირება ჩატარდება   შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის  მიერ  2014 წლის 13-14 დეკემბერს.

კომისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს ხმათა უმრავლესობით, განაცხადის წარდგენის ვადის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა.

კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული პრეტენზიებს განიხილავს საპრეტენზიო კომისია.

 

თანამდებობის დასახელება სამუშაოთა აღწერა თანამდებობრივი
სარგო
1 გამგებლის წარმომადგენელი ხშურის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
2 გამგებლის წარმომადგენელი დაბა სურამის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
3 გამგებლის წარმომადგენელი  ხცისის  ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
4 გამგებლის წარმომადგენელი წრომის  ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
5 გამგებლის წარმომადგენელი წაღვლის  ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
6 გამგებლის წარმომადგენელი ოსიაურის   ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
7 გამგებლის წარმომადგენელი ქვიშხეთის    ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
8 გამგებლის წარმომადგენელი ცხრამუხის    ადმინისტრაციულ ერთეულში ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
9 გამგებლის წარმომადგენელი ცოცხნარის    ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
10 გამგებლის წარმომადგენელი ალის    ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
11 გამგებლის წარმომადგენელი გომის     ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
12 გამგებლის წარმომადგენელი ფლევის     ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
13 გამგებლის წარმომადგენელი ხალების     ადმინისტრაციულ ერთეულში .ადმინსტრაციულ ერთეულის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების ინფორმირების , საკრებულოსა და გამგეობასთან კომუნიკაციის და საჯარო შეხვედრების ორგანიზება;
შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის გზების შესახებ გამგებელისათვის წინადადებების  წარდგენა ;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში  განსახორციელებელი პროგრამების , პროექტების შესახებ მოსახლების ინფორმირებულობა;  საკრებულოს წევრების, საკრებულოსა და გამგეობის თანამდებობის პირების მიერ  მოსახლეობის წინაშე ანგარიშგების მიზნით ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრებ მოქალაქეებთან საჯარო  შეხვედრების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
790 ლარი
14 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
გამგეობაში საქმისწარმოების  წესების და პროცედურების მიმდინარეობის კონტროლი;
თვითმმართველობის მოხელეთათვის საქმისწარმოების წესის გაცნობა და შესრულების  უზრუნველყოფის კოორდინაცია;
მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო-საკომუნიკაციო სისტემის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
15 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და საინფორმაციო განყოფილების უფროსი განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
ვებ-გვერდის ეფექტიანი ადმინისტრირებისა და მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო–კომუნიკაციის სისტემის გამართულად მუშაობის  უზრუნველყოფა; გამგეობის საქმიანობის ანგარიშების, პრეს-რეალიზების მომზედებისა და გამოქვეყნების  უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირების საჯარო გამოსვლების, ჟურნალისტებისა და მედეა საშუალებების აკრედიტაციის უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
16 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
საკადრო პოლიტიკის შემუშავება და მისი განხორციელების უზრუნველყოფა;  მოსამსახურეთა მიერ კანონით დადგენილი დეკლარაციების წარდგენის ორგანიზება,
გამგეობის  მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოების უზრუნველყოფა;  მოსამსახურეთა სამუშაოზე მიღების, სმსახურეობრივი გადაადგილების, გადაყვანის, გათავისუფლების, უფლებამოსილებათა შეჩერების, შვებულებაში გასვლის, პენსიაზე გასვლის დოკუმენტური გაფორმების უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
17 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება; შესყიდვების გეგმის მომზადება ; გამგეობის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებთან და გამგებლის წარმომადგენლებთან კოორდინაციით მუნიციპალიტეტის შესყიდვების გეგმის შემუშავება; სატენდერო კომისიის ოქმებისა და სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნველყოფა;   ელექტრონული ტენდერებისათვის საჭირო სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადებისა და გამოქვეყნების უზრუნველყოფა; მუნიციპალური შესყიდვის თაობაზე სატენდერო კომისიისა და დადგენილი წესით ერთ პირთან მოლაპარაკების (გამარტივებული შესყიდვის) შემთხვევაში გამგებლისათვის შესაბამისი წინადადებების დასკვენებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;  სატენდერო კომისიას წარუდგენს წინადადებებს არსებული პრობლემებისა და მათი თავიდან აცილების თაობაზე; ორგანიზებას უწევს სახელმწიფო შესყიდვის საშუალებით განხორციელებისას შესაბამისი ანგარიშების შედგენას; მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ სათანადო ადმინისტრაციული გარიგებისა და სხვა დოკუმენტაციის მომზადების   უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
18 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგების განყოფილების უფროსი განყოფილების საქმიანობის წარმართვა;
მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების, შესაბამისი დოკუმენტაციის, მათ შორის მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების დადგენილი წესით წარმოების უზრუნველყოფა;
მუნიციპალიტეტის საბუღალტრო აღრიცხვა;
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების შესაბამისად საფინანსო ოპერაციების წარმოების, მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული და გაცემული სესხების მართვის,მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა ხელფასების, სამივლინებო ხარჯების და სხვა გადასახდელების გაცემის უზრუნველყოფა და კონტროლის განხორციელება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
19 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
.ადმინისტრაციული ერთეულის ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებათა მიმდინარეობის  კონტროლი;
.შესაბამის ტერიტორიაზე არსებული პრობლემების და მათი შესაძლო გადაწყვეტის უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და  გამგებლის დავალებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება
810 ლარი
20 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის უნებართვო საქმიანობის კონტროლის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება
გარე რეკლამის განთავსების, საზოგადოებრივი ადგილებით სარგებლობის შეზღუდვის წესების, გარე ვაჭრობის, ავტოტრანსპორტის პარკირების წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენა და მათი არსებული წესით შესაბამისობაში მოყვანაზე კონტროლის განხორციელება;
.არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის დადგენილი წესების დარღვევის ფაქტების გამოვლენის, ობიექტის მშენებლობის შეჩერების ან/და დემონტაჟის, მის მიმართ საჯარიმო სანქციების გამოყენებაზე გადაწყვეტილების მისაღებად წინადადებების მომზადების უზურუნველყოფა;
. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მშენებარე შენობა-ნაგებობების შესაბამისობის ზედამხედველობა საპროექტო-ნორმატიულ და სახელმძღვანელო დოკუმენტებთან;
.კეთილმოწყობის წესებისა და გარე იერსახის დაცვაზე კონტროლის განხორციელება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
21 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება; აუცილებელი საგზაო  სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით მუნიციპალიტეტში დაზიანებულლი გზის საფრის აღდგენის ღონისძიებათა გეგმა- გრაფიკის შედგენაში მონაწილების მიღება;
ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განლაგებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობა;
მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ვარგისად აღიარებისათვის (ექსპლუატაციაში მიღება) დოკუმენტაციის მომზადების და განხილვის, შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის პროექტის მომზადების უზრუნველყოფა;
.სამსახურის კომპეტენციებში შემავალ საკითხებზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე კონტროლის განხორციელება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
22 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
.წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადების უზრუნვეყოფა მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე;
.მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვის ორგანიზება;
.საჭირო დოკუმენტაციის მომზადების კონტროლი მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების შესადგენად;
.კეთილმოწყობის საქმიანობის განხორციელების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
23 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ სამშენებლო რეგულირების განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
. სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობის დოკუმენტების მომზადების ორგანიზება;
.სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების პროექტებზე წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავების ორგანიზება; წინადადებებისა და დასკვნების მომზადება დასახლებათა მიწათსარგებლობის, უფლებრივი ზონირების, ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების  რეგულირების საკითხებზე;
.სამშენებლო მუნიციპალური დაკვეთების მომზადება  და მათი განხორციელების კოორდინაცია;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
24 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამის მომზადების ორგანიზება, პროგრამის განსახორციელებლად დასკვნების, წინადადებებისა და რეკომენდაციების შემუშავება; მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება და სათანადო დასკვნებისა და რეკომენდაციების  შემუშავება;
წინადადებების და საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საწარმოების დაფუძნების, რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე;საინვესტიციო პროექტების შესადგენად საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;
.მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო ინვესტიციების ხელშეწყობისათვის წინადადებების მომზადების უზრუნველყოფა;
. მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების ზედამხედველობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
25 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის განათლების და კულტურის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
განათლების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება;
.განათლების მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაცია;
.კულტურის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება;
.მუნიციპალური მუზეუმების, კულტურის სახლების, თეატრების, სახელოვნებო სკოლების და კულტურის სხვა დაწესებულებების მართვის უზრუნველყოფა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
26 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამსახურის სპორტის განყოფილების უფროსი .განყოფილების საქმიანობის ორგანიზება;
სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება;
სპორტის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების კოორდინაცია;
მასობრივი სპორტის განვითარების ხელშეწყობა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
810 ლარი
27 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის   ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი გამგეობის  მოსამსახურეთა სამუშაო გეგმების და სამუშაოთა აღწერილობების მომზადებაში მეთოდურ დახმარება, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მოვალეობებისა და სამუშაოს შესრულების შეფასების და ანგარიშგების კრიტერიუმებისა და ფორმების დადგენა;
.საკადრო რესურსების გამოყენების პროცესის ოპტიმიზაციის მიზნით წინადადებების მომზადება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
28 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი მუნიციპალური შესყიდვების და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ხელშეკრულებების და საკასო შესრულების უზრუნველყოფა; სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოება; ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადება;  მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების მომზადება;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
29 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის შესყიდვებისა და მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების სპეციალისტი მუნიციპალური შესყიდვების  პროცედურების დაგეგმვის უზრუნველყოფა; მასალების მომზადება შესყიდვების გამარტივებული შესყიდვით განხორციელებისას; სახელმწიფო შესყიდვები შესახებ ხელშეკრულების პროექტის მომზადება;  მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება 550 ლარი
30 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი .საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების (საჯარო რეესტრი, ეროვნული სააგენტო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, ეროვნული არქივი,სოციალური მომსახურების სააგენტო) მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობისადმი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
560 ლარი
31 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი .საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების (საჯარო რეესტრი, ეროვნული სააგენტო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო, ეროვნული არქივი,სოციალური მომსახურების სააგენტო) მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობისადმი დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
560 ლარი
32 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
33 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი .შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
34 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
35 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი .შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
36 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი .შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
37 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი .შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
38 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი .შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
39 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლების საქმიანობის  კოორდინაციის განყოფილების  სპეციალისტი .შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში პროგრამების და პროექტების შესრულების მიმდინარეობაზე ინფორმაციის წარმოდგენა;
.ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლებთან ერთად კოორდინირებული მუშაობა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
40 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საბიუჯეტო სამსახურის სპეციალისტი წინადადებების შემუშავება და შესაბამისი ფინანსური ანალიზის ჩატარება ადგილობრივი გადასახადის განაკვეთის, ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღებისა და მათი განაკვეთების განსაზღვრის თაობაზე;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
41 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საბიუჯეტო სამსახურის სპეციალისტი .დადგენილი წესების შესაბამისად მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტების ფინანსური დასაბუთების მომზადება, მუნიციპალური პროგრამებისა და საინვესტიციო პროექტების ფინანსური გაანგარიშება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
42 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის შესყიდვების ხარისხის კონტროლის განყოფილების სპეციალისტი . აუცილებელი საგზაო სამუშაოების დაგეგმვის მიზნით, ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტში დაზიანებული გზის საფარის აღდგენის ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკის შედგენაში მონაწილეობა და შესრულების თაობაზე ინფორმაციის მომზადება, კომპეტენციის ფარგლებში;
.სამსახურის კომპეტენციებში შემავალ საკითხებზე ხაშურის მუნიციპალიტეტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულების პირობების დაცვის უზრუნველყოფა;
.მშენებლობადამთავრებული ობიექტის ვარგისად აღიარებისათვის  დოკუმენტაციის მომზადება და განხილვა, შესაბამისი ადმინისტრაციული აქტის პროექტის მომზადება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
43 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი .საინჟინრო ინფრასტრუქტურის ობიექტებისა და დასახლებათა ელექტროფიკაციის, გაზმომარაგების, კანალიზაციის, წყალმომარაგებისა და წყალანირების მშენებლობა-განვითარების საკითხთა უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
560 ლარი
44 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების  სპეციალისტი წინადადებების მომზადება მუნიციპალური პროექტების განხორციელების მიზნით კერძო ინვესტიციების მოზიდვასთან დაკავშირებით;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
45 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების  სპეციალისტი .მუნიციპალური პროექტების კერძო ინვესტორებთან, მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების წარმართვა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
46 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის განყოფილების  სპეციალისტი კეთილმოწყობის საქმიანობის განხორციელება; .მუნიციპალიტეტის მონაწილეობით საინვესტიციო პროექტების განხორციელების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
47 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სივრცითი მოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო რეგულირების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურულ-ქალაქმშენებლობითი პროცესების მართვის და ქალაქმშენებლობითი კადასტრის უზრუნველყოფა; წინადადებების, დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება სივრცითი მოწყობისა და ქალაქმშენებლობითი დოკუმენტების პროექტებზე;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
48 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი .მუნიციპალური ქონების და ბუნებრივი რესურსების აღრიცხვისა და მართვის უზრუნველყოფა; ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების მიმდინარეობის შესახებ საჭირო ინფორმაციის შეგროვება, დამუშავება და ანალიზი, სათანადო დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშავება;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
49 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი .ჯანმრთელობის, სოციალური დაცვისა და დასაქმების მუნიციპალურ პროგრამათა უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
50 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის განათლების და კულტურის განყოფილების სპეციალისტი განათლების და კულტურის  მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
51 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის სპორტის  განყოფილების სპეციალისტი .სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება;
.სპორტის მუნიციპალურ პროგრამათა განხორციელების უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550 ლარი
52 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი .გამგეობის სისტემაში ფინანსური მართვის, კონტროლის სისტემის, ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შემოწმება; გამგეობის  საქმიანობის ეკონომიურობის, ეფექტიანობისა და პროდუქტიულობის გაზრდის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება; სამსახურის მიერ შემუშავებული და გაცემული რეკომენდაციების შემდგომი შესრულების მონიტორინგი და კონტროლი;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
560 ლარი
53 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შიდა აუდიტის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი .გამგეობის სისტემაში ასიგნებების განაწილების, ხარჯვის კანონიერების და მიზნობრივი განკარგვის მონიტორინგი;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შეფასება/მონიტორინგი; კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვასა და შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება, მოსალოდნელი დარღვევების ან/და ხარვეზების ანალიზი და მათი პრევენცია; გამგებლის  შესაბამისი რეკომენდაციების წარდგენა;
560 ლარი
54 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი .წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა აღრიცხვა, სავალადებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის ხელშეწყობა, გასაწვევ და გაწვეულ წვევამდელთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წარდგენის უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550  ლარი
55 ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის სპეციალისტი .წვევამდელი ასაკის მოქალაქეთა აღრიცხვა, სავალადებულო სამხედრო სამსახურში გამწვევი კომისიის მუშაობის ხელშეწყობა, გასაწვევ და გაწვეულ წვევამდელთა შემკრებ-გამანაწილებელ პუნქტში წაედგენის უზრუნველყოფა;
.მოქმედი კანონმდებლობით, გამგეობის დებულებით და სხვა სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული ფუნქციების განხორციელება.
550  ლარი
56 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი საქმისწარმოების განხორციელება; უზრუნველყობს საკრებულოსა და საკრებულოს თანამდებობის პირების სახელზე შემოსული წერილების, განცხადებების და სხვა დოკუმენტების აღრიცხვას, სისტემატიზაციას, მათ ანოტირებას, სარეკვიზიტო და დოკუმენტალურ გაფორმებას, ადრესატისადმი გადაცემას, კორესპოდენციის გადაგზავნას, საარქივო მასალების ანოტირებას და არქივის წარმოებას;უზრუნველყოფს აპარატში ერთიან საქმისწარმოებას; აყალიბებს საქმეთა ნომენკლატურას, შეიმუსავებს კლასიფიკატორებს, ინდექსებს, შიფტებსა და კოდებს; აფორმებს და აღრიცხავს მიღებულ დოკუმენტებზე საკრებულოს თანამდებობის პირების დავალებებს და გადასცემს შემსრულებლებს; აკონტროლებს კორესპოდენციის განსახილველად გამზადებას, საკითხის განხილვაზე დადგენილი ვადების დაცვას; ახდენს ინიცირების წესით შემოსულ საკითხთა რეგისტრაციას; უზრუნველყობს გასული კორესპოდენციების, ბრზანებების, ელექტრონული დოკუმენტების მართვის პროგრამაში რეგისტრაციას და ბაზის შექმნას; პასუხისმგებელია მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დაცული დოკუმენტების , საარქივო მასალის კანონმდებლობით დადგენილი წესით შენახვაზე;  ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით, საკრებულოს დებულებით (რეგლამენტი) და საკრებულოს აპარატის დებულებით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს; 560 ლარი

საკონკურსო – საატესტაციო კომისია

ინფორმაციის წყარო: http://khashuri.org.ge/

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!