ხაშურის მერის გაზრდილი ქონება 2014 წლიდან დღემდე – შეადარე დეკლარაციები

2014 წლის მდგომარეობით გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება:

2018 წლის მდგომარეობით გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება:

2014 წლის მდგომარეობით გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს:

2018 წლის მდგომარეობით გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება, რომელთაგან თითოეულის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს:

2014 წლის მდგომარეობით საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის
მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად):

2018 წლის მდგომარეობით საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში გიორგი გურასპაშვილის ოჯახის წევრის მიერ წინა წლის პირველი იანვრიდან დღემდე
დადებული ან/და მოქმედი ხელშეკრულება, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3000 ლარს (მათ შორის წილის
მინდობის ხელშეკრულება ღირებულების მიუხედავად):

სრულად სანახავად იხილეთ აქ:

2014 წლის დეკლარაცია

2018 წლის დეკლარაცია

თქვენი აზრი ჩვენთვის მნიშვნელოვანია! გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!